Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Zakenkantoor Windmolders vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.
Dit privacy beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken in relatie tot onze diensten. Verder is het ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze winkel, website, deelneemt aan wedstrijden of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid.

Verwerking van gegevens en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf met ons deelt: telefonisch, schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een online formulier invult, je ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd of mondeling.
Voornaam & naam
Adres
Mailadres
Telefoonnummer
Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.
Zakenkantoor Windmolders verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Zakenkantoor Windmolders is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Zakenkantoor Windmolders het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt. We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derde partijen.
Wanneer een stagiaire-vastgoedmakelaar stage loopt in ons kantoor, kunnen de persoonsgegevens mogelijks gebruikt worden in de stagetool van het BIV (Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars) en bijgevolg ook bij de mondelinge bekwaamheidsproef op het BIV. Deze gegevens zullen bijgehouden worden tot het einde van de stage.
We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Uw privacy-rechten

Recht van inzage
Recht op verbetering van persoonsgegevens
Recht op gegevenswissing (het recht op vergetelheid)
Recht op beperking van de verwerking
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (data portability)
Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit? Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: immo@znk-windmolders.be.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Zo worden we, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen (boekhoudkundig en fiscaal) na te komen, verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij antwoorden graag op al uw vragen. Heeft u graag meer uitleg? Wij helpen u met plezier verder!

Contacteer ons